تفکر تحلیلی

78

 

 اگر شما پیشرفته ترین امکانات را در اختیار افرادی نابلد قرار دهید معمولا آن را در سطحی نامناسب استفاده می کنند و چه بسا به دیگران هم آسیب بزنند. در جوامع مدرن از دهه 50 قرن بیستم مشخص شد که نوعی شیوه تحلیلی خلاقیت آمیز وجود دارد که ضمن نقد و بررسی موضوعات راه حل هایی را برمی آفریند که غالبا موثر و تاثیرگذار هستند. در کشور ما تفکر تحلیلی و انتقادی رشد چندانی نکرده است. سیستم اجازه نمی دهد که شما خلاقانه تر به ماجرا بیاندیشیدید ولی با همه اینها به عنوان یک نظریه لازم است که افراد آموزش دهنده بر تفکر تحلیلی تسلطی داشته باشند تا از جمود فکری و دگماتیسم اعتقادی خارج شوند و در جا نزنند....

تفکر تحلیلی برای حل مساله

حل گام به گام مساله

Top