آمار و اندازه گیری

current constant anemometer

 

اندازه گیری در فیزیک و علوم بسیار خاص و مفهوم برانگیز است.وقتی چیزی را اندازه می گیریم به معنای آن است که در حال انجام یک رویداد هستیم. این رویداد دارای لحظه شروع و لحظه پایان است. بنابراین بستگی زیادی به زمان دارد. سرعت نمونه برداری مهم است. و از طرفی میزان دقت اندازه گیری و مکان و کمیات اندازه گیری و متغیرهای مداخله گر همگی در انجام این عملیات دخالت می کنند. اگر شما بتوانید با سرعت نور اندازه گیری کنید هیچ صدایی را نمی شنوید زیرا امواج صوتی در هنگام اندازه گیری شما ساکن خواهند بود...

نمونه پروژه های آمار و اندازه گیری

آموزش آمار و اندازه گیری و فرضیه سنجی

 

Top